Τηλέφωνο: 2261 032773
  • el

Οι όροι χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης στο βαμβάκι. Παράδοση ως 31/1!

Το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα πρέπει να παραδώσουν το βαμβάκι τους στα εκκοκκιστήρια οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση των 74,9 ευρώ/ στρέμμα στο βαμβάκι.

Επιπλέον, οι καλλιεργητές πρέπει να παραδίδουν την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν υπογράφοντας, πέραν των άλλων, και την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη συνεταιριστική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι δεν θα πρέπει να παραδίδεται σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10% καθώς, σε αυτή την περίπτωση, διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στη Διαύγεια για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης.

 

Αναλυτικά:

  1. Οι παραγωγοί βάμβακος θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου 2017 εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.

Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων με βαμβάκι αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτοτύπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς- δελτίου αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης και βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καρτέλας σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτών ανά εκτάριο ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο σε καλλιέργεια υβριδίων βάμβακος. (Τροποποίηση αριθμ. 1133/34446/24-03-2017 της Υπουργικής Απόφασης)

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή.

  1. Οι παραγωγοί στην αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης θα πρέπει να αναφέρουν το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου σπόρου, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης, εφόσον ο παραγωγός είναι μέλος, καθώς και ότι αιτούνται της ειδικής ενίσχυσης.
  2. Να διατηρούν την καλλιέργεια τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων.
  3. Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν (Τροποποίηση αριθμ. 4755/108273/30-09-2016 της Υπουργικής Απόφασης), υπογράφοντας πέραν των άλλων την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση, εφόσον το επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.
  4. Να μην παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10% διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης. (Τροποποίηση αριθμ. 2537/84963/07-08-2017 της Υπουργικής Απόφασης).
  5. Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους παραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ενίσχυσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2018 το αργότερο.

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

 

Πηγή: Ύπαιθρος Χώρα

Ετικέτες:

Σχολιάστε