Τηλέφωνο: 2261 032773
  • el

Διευκρίνηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Home Διευκρίνηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα είναι εμπιστευτικές και πιθανώς προνομιακές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο παραλήπτη. Εάν δεν είστε ο αναφερόμενος παραλήπτης και έχετε λάβει το παρόν μήνυμα από λάθος, σας ενημερώνουμε ότι η αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση ή κοινολόγηση των περιεχομένων του παρόντος μηνύματος από οποιοδήποτε τρίτο ρητά απαγορεύεται. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλείσθε να μας ενημερώστε απαντώντας στο αρχικό μήνυμα και στη συνέχεια να διαγράψετε αμέσως το μήνυμα από το σύστημά σας.

Οι επικοινωνίες μέσω διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς και για τον λόγο αυτό ο φορέας με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Ορχομενού» που εδρεύει στην οδό Γυμναστηρίου 16 στον Ορχομενό Βοιωτίας δεν αποδέχεται καμία νομική ευθύνη για τα περιεχόμενα του παρόντος μηνύματος και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αυτό καθώς είναι υπεύθυνη μόνον για όσα ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Ο φορέας Αγροτικός Συνεταιρισμός Ορχομενού που εδρεύει στην οδό Γυμναστηρίου 16 στον Ορχομενό Βοιωτίας, βρίσκεται σε διαδικασία συμμόρφωσης με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας που περιγράφονται και προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).