Τηλέφωνο: 2261 032773
  • el

Πώς θα γίνει επιτυχημένη μια ομάδα παραγωγών

Tα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση οδήγησε πολλούς στην προσπάθεια δημιουργίας συνεργασιών με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών. Σίγουρα, η «αναγκαστική» συνεργασία δεν αποτελεί την καλύτερη προϋπόθεση για να στηριχθεί μια προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης.

Θα ήταν αρκετά πιο αποτελεσματική μια από κοινού προσπάθεια η οποία πηγάζει μέσα από την έντονη επιθυμία για συνεργασία, συμπόρευση, συλλογικότητα.

Όσοι λοιπόν με ευκολία μιλούν σήμερα για την αναγκαιότητα δημιουργίας Ο.Π. θα πρέπει να αναλογιστούν κατά πόσον η κουλτούρα και οι «συνήθειες» της αγροτικής κοινωνίας το επιτρέπουν και αν η πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών είναι προετοιμασμένοι να ενταχθούν σε τέτοιου είδους σχήματα.

Το κλειδί της επιτυχίας

Εν τούτοις, πολλοί, ιδιαίτερα νέοι αγρότες, αναρωτιούνται πως θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ομάδα παραγωγών, πως θα καταφέρουν να παράγουν από κοινού μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων με σκοπό να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να εξάγουν σε ανταγωνιστικές τιμές τα προϊόντα τους. Κι όμως, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία και λειτουργία μιας ομάδας παραγωγών, τα οποία θα δούμε αναλυτικά αμέσως παρακάτω δεν αποτελούν το δύσκολο κομμάτι.

Πριν από όλα, η ομάδα πρέπει να καταφέρει να λειτουργεί ως ομάδα. Για να πετύχει αυτό, καθοριστικό ρόλο έχουν τα μέλη-παραγωγοί.

Κοινοί στόχοι, κοινές αντιλήψεις, ικανότητα διαλόγου, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια. Στοιχεία που οφείλουν να υπερισχύουν μέσα σε μια συμπαγής ομάδα.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μια υγιής ομάδα παραγωγών ναι μεν μπορεί να αποτελεί έναν δυνατό παίκτη στην εγχώρια και διεθνή αγορά αγροτικών προϊόντων, εξακολουθεί όμως να λειτουργία μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και η ολοένα πιο πιεστικές συνθήκες ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στον κλάδο των τροφίμων, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αυτόνομες κινήσεις ανεξάρτητων αγροτών ή για αδύναμες οργανώσεις παραγωγών.

Οι υγιείς ομάδες παραγωγών θωρακίζουν τους γεωργούς και βοηθούν στην αντιμετώπιση των όποιων σύγχρονων προκλήσεων.

Για το σκοπό αυτό η Ε.Ε. ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής τη σύσταση ομάδων παραγωγών.

Όλες οι προϋποθέσεις για την ίδρυση μιας Ο.Π.

1ον: Τι γεωργικό προϊόν πρέπει να παράγεται σε μια Ο.Π.;Γεωργικά προϊόντα που ανήκουν στον τομέα των οπωροκηπευτικών (φρούτα, λαχανικά) ή και γεωργικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση. Π.χ. Καλλιέργεια αρωματικών φυτών για την παραγωγή αιθέριων ελαίων.

2ον: Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός παραγωγών – μελών για τον σχηματισμό μιας Ο.Π.;Για να αναγνωριστεί μια Ομάδα Παραγωγών πρέπει να διαθέτει έναν ελάχιστο αριθμό παραγωγών ομοειδών προϊόντων. Ο αριθμός αυτός μπορεί να διαφέρει από μια Περιφερειακή Ενότητα σε άλλη και εξαρτάται από το παραγόμενο προϊόν. Έτσι, υπάρχουν περιοχές στις οποίες ο ελάχιστος αριθμός των παραγωγών-μελών για τη συγκρότηση μιας Ο.Π. μπορεί να ξεκινάει από μόλις 10 παραγωγούς και να φθάνει μέχρι 300.

Στην περίπτωση της παραγωγής βιολογικών φρούτων, λαχανικών ο ελάχιστος αριθμός μελών για την δημιουργία μιας Ο.Π. είναι 10 παραγωγοί.

3ον: Μπορεί ένας παραγωγός να ανήκει σε περισσότερες από μια Ο.Π. και τι ποσότητα οφείλει να διαθέτει μέσω της Ο.Π.;Κάθε παραγωγός μπορεί να είναι μέλος μίας μόνο ομάδας παραγωγών για ένα συγκεκριμένο προϊόν της εκμετάλλευσής του και να διαθέτει στο εμπόριο μέσω της Ομάδας Παραγωγών τουλάχιστον το 90% της παραγόμενης ποσότητας του συγκεκριμένου προϊόντος.

4ον: Ποια είναι η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής σε μια Ο.Π. για έναν παραγωγό – μέλος;Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού σαν μέλος σε μια ΟΠ καθορίζεται στο καταστατικό της ΟΠ και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους. Βέβαια σε περιπτώσεις που η ΟΠ υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα ή έχει δεσμευτεί με υπογραφή συμβάσεων μεταποίησης ή υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις κανένα ενεργό μέλος δεν μπορεί να αποχωρήσει.

5ον: Ποια είναι η ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής;

Για να αναγνωριστεί μια Ομάδα Παραγωγών πρέπει να διαθέτει μια ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής.

Η αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής υπολογίζεται ως η μέση αξία της παραγωγής που διετέθη στο εμπόριο κατά τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη, από όλους τους παραγωγούς − μέλη.

Η ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής μπορεί να διαφέρει αναλόγως της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει η Ομάδα Παραγωγών αλλά και το προϊόν που παράγει. Έτσι, υπάρχουν περιοχές στις οποίες η ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής πρέπει να ανέρχεται στα 2,7 εκατ. €/ έτος και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις να είναι μόλις 30.000 €/ έτος. Για παράδειγμα στην Περιφέρεια Κρήτης και για την παραγωγή φραγκόσυκων η ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής ανέρχεται στα 30.000 €/ έτος.

6ον: Η Ο.Π. έχει τη δυνατότητα πώλησης παραγόμενου προϊόντος από παραγωγούς μη μέλη;Μια Ο.Π. μπορεί να πωλεί προϊόντα παραγωγών οι οποίοι δεν είναι μέλη της, εφόσον είναι αναγνωρισμένη για τα εν λόγω προϊόντα και υπό τον όρο ότι η οικονομική αξία της δραστηριότητας αυτής είναι χαμηλότερη από την αξία της παραγωγής της που διατίθεται στο εμπόριο.

7ον: Πως αποδεικνύεται ότι η παραγόμενη ποσότητα γεωργικού προϊόντος προορίζεται για μεταποίηση;

Οι Ομάδες Παραγωγών μέσω γραπτών συμβάσεων με τις μεταποιητικές μονάδες και με την τήρηση αρχείου παραστατικών διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους που προορίζονται για μεταποίηση παραδόθηκαν πράγματι για μεταποίηση.

Οι Ο.Π. φυλάσσουν αρχεία, που περιλαμβάνουν και λογιστικά έγγραφα, τουλάχιστον επί 5 έτη, τα οποία αποδεικνύουν ότι η οργάνωση παραγωγών συγκέντρωσε την προσφορά και διέθεσε στην αγορά τα προϊόντα των μελών της, για τα οποία έχει αναγνωριστεί.

8ον: Είναι απαραίτητη η ύπαρξη επιχειρησιακού ταμείου;Μια Ομάδα Παραγωγών οφείλει να έχει επιχειρησιακό ταμείο στο οποίο κατατίθενται οι χρηματικές εισφορές των μελών-παραγωγών και χρησιμοποιείται μόνο για τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Πηγή: ellinikigeorgia.gr

Ετικέτες:

Σχολιάστε